Klausīties

Liepājas Neredzīgo biedrības misija, vīzija un mērķi

LIEPĀJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS MISIJA 

Šodien strādāt un kalpot cilvēkiem ar invaliditāti, rūpēties par viņu garīgajām un praktiskajām vajadzībām, veicināt invalīdu līdzdarbību, lai katrs būtu iesaistīts, piederīgs un noderīgs.

Liepājas Neredzīgo biedrība ir reģistrēta 2005. gada 26. augustā. Tā ir Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas teritoriālās organizācijas saistību un pienākumu pārmantotāja.
Pēc 2021. gada marta datiem Liepājas Neredzīgo biedrībā ir 902 biedru. Lai kļūtu par biedrības biedru, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu un iesniegt to Liepājas Neredzīgo biedrības birojā (Liepāja, Ganību iela 197/205, 2. stāvs).

 

LIEPĀJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS MĒRĶIS

Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā personām ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu, kā arī cilvēkiem ar cita veida invaliditāti, sniedzot sociālās rehabilitācijas un alternatīvos rehabilitācijas pakalpojumus (pakalpojumi, kurus MK noteikumu Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” neparedz), kā arī pārstāvēt un aizstāvēt viņu kopējās intereses dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās institūcijās, apvienot cilvēkus ar invaliditāti, motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicināt informācijas apmaiņu un tās pieejamību, organizēt izglītojošus, informatīvus pasākumus, akcijas, risināt izglītības, nodarbinātības un vides pieejamības jautājumus.

LIEPĀJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBA PIEDĀVĀ:

•    Atbalstu sociālo un sadzīves problēmu risināšanā;
•    Saskarsmes un atbalsta grupas;
•   Tehnisko palīglīdzekļu lietošanas apmācības cilvēkiem ar redzes invaliditāti (baltie orientēšanās un atbalsta spieķi, „runājošie” pulksteņi, termometri, audio grāmatu atskaņotāji, lupas u.c.); 
•   Datorapmācības (izmantojot arī Braila rindu) neredzīgajiem, vājredzīgajiem un cilvēkiem ar cita veida invaliditāti, Braila raksta ampācības kursus; mājas uzturēšanas kursus, klūgu pinumu nodarbības;
•    Sporta aktivitātes, t.i., trenažieri, nūjošana, galda spēles, galda teniss neredzīgajiem, šautriņu mešana u.c.; 
•    Mūzikas terapijas nodarbības cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti;
•    Iespēju apgūt klavierspēli cilvēkiem ar invaliditāti;
•    Mēs apciemojam cilvēkus ar invalīditāti viņu dzīvesvietā, lai noteiktu viņu vajadzības;
•    Ekskursijas, Starptautiskās Baltā spieķa dienas atzīmēšanu u.c. pasākumus;
•   Informatīvi izglītojošus seminārus – “Es vēlos iepazīstināt tevi ar savu pasauli”, “Universālais dizains – vides, pakalpojumu, produktu, informācijas pieejamība visiem cilvēkiem”;
•    Biedrības veidoto informatīvo izdevumu – „Gaisma Tumsā” redzīgo un Braila rakstā, kā arī audio formātā;
•    Mēs dalībniekiem piedāvājam bezmaksas transportēšanu, ja viņi paši nevar ierasties Dienas centrā;
•    Netālu no Dienas centra ir arī rehabilitācijas centrs "Dzīves skola", kur rehabilitācijas kursa laikā cilvēki var uzturēties 24 stundas;
•   Nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti dažādu projekta ietvaros (plašāka informācija Liepājas Neredzīgo biedrības Projektu daļā vai zvanot pa tālruni 26056026).

Atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2. panta pirmajā daļā minētajām tiesību normām, 2005. gadā biedrībai apstiprināti sekojoši sabiedriskā labuma darbības veidi:

•    Indivīda tiesību aizsardzība;
•    Pilsoniskās sabiedrības attīstība.

Tā kā biedrība īpašu uzsvaru savā darbībā liek uz vides pieejamības nodrošināšanu visā Latvijā atbilstoši Universālajam dizainam, Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvis M.Ceirulis ir deleģēts pārstāvēt cilvēku ar invaliditāti intereses Labklājības Ministrijas darba grupā vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Liepājas Neredzīgo biedrība koordinē Liepājas pilsētas un rajona invalīdu NVO sadarbības tīklu, kurā ir apvienojušās 16 organizācijas. To pārstāvju tikšanās Liepājas Neredzīgo biedrība rīko ne retāk kā reizi divos mēnešos, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, gūtu atbalstu, saņemtu ierosmes vai vienotos par kāda jautājuma tālāku risināšanu.

Biedrībai ir izveidots savs labdarības simbols – kurmītis, kuru iegādājoties var ziedot līdzekļus tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

 

ORGANIZĀCIJAI IR PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS.

JA VĒLATIES ATBALSTĪT MŪSU DARBĪBU, AICINĀM ZIEDOT:  

Liepājas Neredzīgo biedrība 
Reģ. Nr. 40008093846 
Adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407, Latvija 
Banka: SEB Banka AS, 
IBAN konts: LV84UNLA0012000701456
SWIFT kods: UNLALV2X