Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
01.09.2011 Autors: LNB

 

Emīls Kremers
„Atvērtās acis”

Nobeigums
„Pusnakts sauciens”
„Bet nakts vidū atskanēja sauciens: „Redzi, līgavainis nāk, izejat Viņam pretī.”” (Mat. 25; 6).
      Šos vārdus runāja mūsu Kungs un Pestītājs staigādams vēl zemes dzīvē, norādot uz beigu laiku. Par beigu laiku Bībele sauc laika posmu īsi pirms Kristus otrās atnākšanas.
Šis temats ļaudīs vienmēr ir izsaucis asu reakciju un neizpratni. Bībele mums skaidri pierāda, ka mēs tiešām šajā laika posmā jau atrodamies. Viss, kas ir rakstīts Bībelē, burtiski ir piepildījies, un nav ne mazāko šaubu, ka arī šie pēdīgie notikumi risināsies tieši tā, kā Jēzus tos skaidroja saviem mācekļiem.
Kristus otrā atnākšana dalās divos posmos. Pirmo reizi Viņš nāks pēc savas draudzes, jeb izredzētiem, un šo atnākšanu pasaules acis neredzēs. Otro reizi tas būs pēc trīs ar pusi gadiem, kad Kristus nāks ar savu draudzi virs zemes, un nodibinās tūkstoš gadu Miera valsti. Šo atnākšanu redzēs visu acis.
Kādreiz mācekļi griezās pie Jēzus ar jautājumu: „Kāda būs Tavas atnākšanas laika zīme?”
Uz to Jēzus dod vairākas atbildes, kuras uzrakstītas Mateja ev. 24. nodaļā. Mēģināsim tās īsi aplūkot:
1. Politiskā dzīve. (6. pants).
Nekad vēl pasaulē nav bijusi tik saspīlēta politiskā atmosfēra kā šodien. Streiki, demonstrācijas, terora akti, atentāti, drudžaina bruņošanās un kodolieroči cilvēci ir noveduši tuvu katastrofai. Nekad vēl tik daudz nav runāts par mieru, un miera tomēr nav.
2. Pārmaiņas dabā. (29. pants).
Tādas dabas pārvērtības kā šodien visos pasaules kontinentos, nevar neizsaukt jautājumus un izbrīnu. Gan atmosfērā, gan arī uz zemes notiek vēl nebijušas parādības, par ko pat zinātnes vīri lauza galvas.
3. Saimnieciskie sarežģījumi. (7. pants).
Zeme dod pietiekami daudz augļu, lai visi cilvēki būtu paēduši. Bet pēc ANO ziņām izrādās, ka vairāk nekā puse cilvēces nevar apmierināt izsalkumu. Cenu nemitīgā celšanās pasaulē un augošais bezdarbs ved cilvēkus pretī postam un bezcerībai.
4. Tikumiskais pagrimums. (38. pants).
Vēl nekad cilvēce tādos apmēros nav piedzīvojusi izvirtību un ģimenes dzīves sairšanu, kā šodien. Žūpība, mazgadīgo noziegumi, sadisms, varmācības, pašnāvības, cinisms, naids, pornogrāfija - mūsdienu pasaulē tā ir parasta un ikdienišķa parādība.
5. Zinātnes loma.
„Un atziņa vairosies”, saka Jēzus. Mēs šodien redzam un piedzīvojam tādus zinātnes atklājumus un sasniegumus, kādus cilvēce vēl nekad nav pazinusi. 
    6. Vajāšanas. (9. pants).
Vispasaules garīgās konferencēs tiek apspriests jautājums par pieaugošu, globālu ticīgo vajāšanu. Tomēr, tas nožēlojamākais šajā apstāklī ir tas, ka pat vienādu konfesiju pārstāvji vajā viens otru.
7. Sajukums reliģiskā dzīvē. (4., 11., 24. panti).
Daudzi šodien ir neziņā un neskaidrībā – kāpēc pastāvot mācībai par vienu dzīvo Dievu, pasaulē sastopamas tik daudzas ticību šķiras, un kura, galu galā, ir tā pareizā?
Cilvēki vairs neorientējas Dieva Vārdā, bet seko cilvēku mācībām, (Mat. 15; 9), tāpēc velns sajauc viņu prātus un samulsina, novedot maldos. Nekad vēl ļaudis nav bijuši tik kāri uz brīnumiem kā šodien. Tas bēdīgākais ir tas, ka visbiežāk netiek nemaz pārbaudīts, kādā garā šie „brīnumi” notiek. Mēs aizmirstam, ka velns ir vislielākais speciālists imitēt garīgus brīnumus – kā dziedināt, runāt svešās mēlēs, pravietot un vēl daudz ko citu. Raksturīgi, ka garu pārbaudīšanas dāvanas, mūsu dienās, ir ļoti reti sastopama parādība, un velns to arī pilnībā izmanto, lai pieviltu, ja tas iespējams, pat izredzētos.
Ne velti apustulis Jānis saka: „Neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva”. (Jāņa vēst. 4; 1).
Lielā evaņģēliste Korija ten Boom par to raksta: „Tomēr viena žēlastības dāvana mūsu dienās ir vissvarīgākā, jo mēs ieejam garu sajukuma laikos, kas acīm redzot ir pēdīgie laiki. Tā ir dāvana atšķirt garus. Ikviens, kam nav šīs žēlastības dāvanas, vai kas nepieder pie draudzes, kuras priekšgalā ir vīri, kam ir šī dāvana, tiek apdraudēts no briesmām krist par upuri maldu mācībām.”
Šis reliģiskais haoss sastopams visā pasaulē.
8. Remdenība. (12. pants).
Netaisnībai ejot vairumā ticīgo starpā, mīlestība izdziest. Mīlestības trūkumu nekas cits nespēj aizvietot, un sekas visam tam ir vēl nekad nepieredzēta remdenība – vienaldzība un draudžu locekļu samazināšanās.
9. Atkrišana un atkāpšanās. (39. pants).
Šīs jau ir remdenības sekas. Divdesmitā gadsimta beigās pasaules tautas sasniegušas lielu augšupeju visās dzīves nozarēs – arī bezdievībā. Cilvēks saka, ka viņš gluži labi jūtas un var iztikt arī bez Dieva. Dievs un kristietība piederot pagātnei, kad ļaudis bija neizglītoti un māņticīgi. Bet nedrīkst jaukt māņticību ar ticību Jēzum Kristum. Gluži tā kā Noas dienās: „Un tie neņēma vērā!” Citiem vārdiem sakot - Dievu, Mūžību un Kristus atnākšanu nospiedošais ļaužu vairākums neņem nopietni. 
   10. Vīģes koks. (15 – 23. pants).
Runādams par vīģes koku, Jēzus ar to apzīmēja Izraēli. Dievs jau senlaikos bija apsolījis, ka Viņš mazu atlikumu no šīs tautas sapulcinās Palestīnā un dos viņiem šo, viņu senajiem tēviem piederējušo zemi, un tad tā būs visnepārprotamākā zīme, ka Kristus otrā atnākšana ir tuvu. Šodien šis, kādreiz šķietami tik neiespējamais, apsolījums ir piepildījies. Viņš nāk!
11. Pasaules evaņģelizācija. (14. pants).
Tāda mēroga un masveida evaņģelizācija ar radio, televīzijas un aviācijas palīdzību, vēl nekad pasaulē nav pieredzēta. Kristus vēsts, ar uzrakstīto un sludināto vārdu, iespiedusies visattālākā džungļu nostūrī. Un, kad pēdējā mežoņu cilts būs sadzirdējuši pestīšanas vēsti, tad Viņš nāks.
12. Gudrais un ļaunais kalps. (45 – 50. pants).
Jēzus nepārprotami norāda uz divu kategoriju sludinātājiem. Vieni, kas saprotami, skaidri un bezbailīgi sludina pilnu Evaņģēliju, akcentējot Kristus otro atnākšanu un ticīgo sagatavošanu šai atnākšanai, ko Jēzus apzīmē par īstās barības sniegšanu īstā laikā. 
Otrie būs tā sauktie „derētie gani”, kuriem ganāmais pulks nerūp. Tie ir nodarbināti ar visdažādākām problēmām, par apkārtnes piesārņošanu, bet mazāk par zudušo dvēseļu glābšanu. Tie būs tie, kuri sitīs savus darba biedrus un apgalvos, ka Tas Kungs jau vēl nemaz tik drīz nenāks. Alga viņiem apsolīta šaušalīga.
Jēzus pirmā atnākšana notika Betlēmē, gandrīz pirms 2000 gadiem. Viņa otrā nākšana ir durvju priekšā. Un tad notiks tas, ko Viņš sacīja savā līdzībā par jaunavām. Vienas tiks pieņemtas un ieies kāzu godā, bet otras, kuras nebūs gatavas, kaut arī gaidīs, tiks atstātas lielajam bēdu laikam.
Kuri tad būs tie, kas ies Viņam pretī? Kādai draudzei vai baznīcai tie pieder?
Neatkarīgi no baznīcas vai konfesijas, tie būs ļaudis, kuri pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu Pestītāju, un ir no jauna piedzimuši (Jāņa ev.3; 3 – 8), un kuri dara Debesu Tēva prātu. Tie būs tie, kuri sirds dziļumos tic Viņa atnākšanai, to gaida un tai gatavojas.
Šīs patiesības gaismā mēs varam sevi pārbaudīt, vai esam to gaidītāju pulkā, kuri ies Viņam pretī, vai stāvam pie tiem, kuri paliks izmisīgi klauvēdami pie aizslēgtām durvīm.
Gaidīt nozīmē būt nomodā. Kāds vīrs stacijā gaidīja pienākam vilcienu, bet aizsnaudās. Kad tas pienāca, viņš nebija gatavs iekāpt un palika guļot.
   Pēdīgo laiku Jēzus salīdzina ar Noas dienu laikmetu. Toreiz neviens nepiegrieza vērību Noa sludinātiem plūdiem, bet tie nāca. Arī šodien daudzi atsaucas uz to, ka Kristus gaidīšana jau neesot nekas jauns. Visos laikos, atsevišķi ļaudis, Viņu esot gaidījuši, bet velti. Plūdi nāca neatkarīgi no tā vai tiem ticēja un gaidīja. Tāpat Kristus nāks neatkarīgi no tā, vai tam tic, vai to gaida.
Kāda ir tava attieksme pret šo tik ļoti svarīgo jautājumu? Vēl šodien tu vari nākt pie Pestītāja un izlūgties to, kas tev trūkst. Rīt jau var būt par vēlu. Nokārto savas attiecības ar Dievu un cilvēkiem, lai nekas nenostājas tev ceļā, tad kad atskanēs pusnakts sauciens: „Izejiet līgavainim pretī!”
    Vai tu būsi šo laimīgo pulkā?
 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.