Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
11.06.2014 Autors: LNB

Korija ten Būma

„UZVARĒTIE IENAIDNIEKI”
(1. turpinājums)
 
NĀKOTNES ZĪLĒŠANAS GRĒKS
“Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tos dzen ārā, tev ienākot. Tev ir jābūt bezvainīgam Tā Kunga, sava Dieva, priekšā.” (5.Mozus 18:10-13). 
Pēckara Vācijā valdīja liela neziņa par bez vēsts pazudušajiem karavīriem. Vai tie joprojām atradās Krievijas koncentrācijas nometnēs, vai arī bija krituši kaujās? Neziņa radīja lielas ciešanas piederīgajiem, un daudzi gāja pie zīlniekiem, lai iegūtu ziņas par tuviniekiem. Es nezinu, vai tie ieguva patiesu informāciju, bet to zinu gan, ka daudzi pēc tam nāca pie manis un stāstīja par pastāvīgu tumsu sirdīs, un skubinājumu izdarīt pašnāvību. Šie simptomi ir nepārprotams norādījums uz dēmonisku iedarbību! 
Dieva bērnam nav jāpaliek tumsā. Jēzus sacīja: „Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jāņa 8:12). 
Pēc tam, kad tamlīdzīgi gadījumi man tika uzticēti bieži, es nolēmu runāt par okultisma grēku katrā sapulču ciklā. Lasīju no 5. Mozus grāmatas 18:10-13, parādot, ka šis grēks ir negantība Dieva acīs, jo piekopjot to, cilvēks rāda, ka viņš nepaļaujas uz Dieva spēku, bet prasa palīdzību no Dieva ienaidnieka. Tad norādīju uz palīdzību, kādu sniedz Bībele. Bībelē atrodama atbilde! Jēzus ir nācis, lai iznīcinātu sātana darbus. “Dievs atklāti ir parādījis visai pasaulei Kristus triumfu pie krusta, kur jūsu grēki visi tika paņemti projām” (Kol. 2:15, brīvi tulkots no angļu Living NT Bībeles).
2. Ķēniņu grāmatā 6:5-6 stāstīts par Elīsu, kurš sūtīja atpakaļ pravieša mācekli uz to vietu, kur viņš bija pazaudējis cirvi, un tur notika brīnums. Tā arī es ieteicu ļaudīm iet atpakaļ uz to vietu, kur viņi caur saviem grēkiem bija atvēruši sirdis dēmonu iespaidam. Lai tie lūdz Kungu Jēzu aizvērt durvis tur, kur viņi tās bija atvēruši. 
Vispirms ir nepieciešams pārliecināt cilvēkus, ka viņi ir grēkojuši!  5. Mozus grāmatā 18:10-13 par to teikts ļoti skaidri. Nepieciešama atzīšanās grēkā, un tikai tad drīkstam balstīties uz dārgajiem Dieva apsolījumiem (1.Jāņa1:7-9), lai kļūtu šķīstīti. Cik bieži esmu piedzīvojusi, ka dvēseles kļuvušas brīvas tanī pašā brīdī, kad tās paklausījušas šim vārdam! 
 
CĪŅA PRET TUMSĪBAS VARĀM 
Jēzus nācis, lai iznīcinātu sātana darbus. Bībelē lasām: “Viņi to (sātanu) uzvarējuši ar Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu…” (Jāņa atkl. 12:11). Mums pieder uzvara caur Jēra asinīm un caur mūsu liecības vārdu.
Tie, kas ir ar mums, ir lielāki par tiem, kas ir pret mums. Mums nav jāpaliek tumsā. Jēzus teicis: “Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jāņa 8:12). Mums pieder Viņa Vārda autoritāte.
Kāds prieks tumsā ienest labu vēsti par Jēzus uzvaru! Bet vienmēr, kad sludināju šo vēsti, biju tik ļoti nogurusi, ka tikko varēju aiziet līdz savai gultai. Mana sirds sitās neregulāri un es jutos slima. 
Kādu vakaru man bija gara saruna ar manu Tēvu Debesīs. „Mans Kungs, es tādā veidā vairs nespēju turpināt. Kādēļ man jānes šī vēsts, kādēļ man jāsludina tieši pret šo grēku? Tik daudzi Tavi uzticamie kalpi pat nepiemin to! Es nevaru tā vairs ilgāk turpināt un palikt dzīva! Varbūt vēl vienu vai divus mēnešus, un mana sirds vairs neizturēs”. 
Tad Lozungu grāmatiņā, ikdienas Bībeles lasījumu grāmatā vācu valodā, izlasīju: “Nebīsties, bet runā un neciet klusu. Jo Es esmu ar tevi! Neviens necelsies pret tevi, lai darītu tev ļaunu…” (Ap.d. 18:9-10). Tālāk sekoja mazs dzejolītis:
Kaut uzbruktu tev visi elles spēki,
Nebīsties, jo Jēzus ir uzvarētājs!
Prieks pārņēma manu sirdi. Tā bija Dieva atbilde! Lūdzu: „Kungs, es paklausīšu, es nebīšos un neklusēšu. Bet, balstoties uz šo apsolījumu, es Tevi lūdzu, aizsargā mani ar Tavām asinīm, lai velni nevarētu aizskart mani”.
Tanī brīdī kaut kas notika ar manu sirdi - tā sāka strādāt vienmērīgi. Zināju, ka esmu dziedināta. Pēc šī notikuma, ik reizes, kad biju runājusi pret burvestībām un maģiju, jutos tikpat labi kā vienmēr. Jēzus ir uzvarētājs! Bailes no velniem nāk no velniem pašiem. Mums nav jābaidās! Tas, kurš ir ar mums, ir lielāks par tiem, kuri ir pret mums! Paslēpti līdz ar Kristu Dievā - kāds patvērums! Varenais augstais Priesteris un Viņa eņģeļu pulki ir mūsu pusē! 
 
 (turpinājums sekos)


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.