Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
14.08.2013 Autors: LNB

„ELLES REALITĀTE UN ELLES GLEZNA”
 
Liepājas Kristīgās misijas mācītājs Voldemārs Zveja
(1.turpinājums)
   
     Nepārprotami, būs moku vieta, kurā cilvēki mocīsies dienām, naktīm, mūžīgi mūžos. Jēzus to norāda: „Tad Viņš sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem.” /Mat.25:41/ „Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.” /Mat.25:46/ 
     Atklāsmes grāmatā apustulis Jānis skaidri saka: „Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.” /Atkl.gr.20:15/
 
     Ir kāda jauka, sena dziesma, kura izsaka lielu patiesību - dārgais Pestītāj, šo vienu vēlēšanos uzklausi. Pirms mans dzīves svētvakars top iezvanīts, kamēr dzīves pavedieni nav no nāves pārrauti, kaut mans vārds ar būtu augšā pierakstīts.
     Cilvēkam nākot pasaulē, Dievs viņa vārdu ieraksta dzīvības grāmatā. Vēlāk, cilvēkam nonākot grēcīgā dzīvē, šis vārds no grāmatas var tikt izdzēsts. Tāpēc Bībelē bieži dzirdam lūgšanu: „Kungs, neizdeldē manu vārdu no dzīvības grāmatas...” Vārdu no dzīvības grāmatas var izdzēst vienīgi grēcīga dzīve.
 
     Apustulis Pēteris nopietni brīdina: „Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometa tos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. Viņš arī nesaudzēja seno pasauli, bet sūtīdams plūdus bezdievīgajai pasaulei, izglāba tikai taisnības sludinātāju Noa līdz ar septiņiem citiem. Tāpat Viņš nosodīja Sodomas un Gomoras pilsētas, pārvērzdams tās pelnos un iznīcinādams, tā atstājot biedinošu piemēru visiem, kas grib grēkot.” /2.Pēt.2:4-6/
     Atklāsmes grāmatā Jānis nosauc tos, kuri nonāks moku vietā: „Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā uguns jūrā.” /Atkl.21:8/
 
  Runājot par mūžību un debesīm, dzejnieki un dziesminieki devuši vaļu fantāzijai, sak kā mēs tur mūžībā ar visiem apkampsimies un skūpstīsimies. Bet Bībele par šīm lietām klusē. Mēs neko skaidri nezinām, kādās attiecībās mēs debesīs nonāksim ar mūsu mīļajiem. 
 
     Daži dzejnieki, piemēram, Eduards Veidenbaums, savā Ziemassvētku dziesmā pasaka pilnīgi aplamu, nebībelisku vārsmu:
 
       „Mums šodien Pestītājs ir dzimis,
       Viņš visus žēlos, pacietīs
       Un ņems pie sevis laimes mājās,
       Kad beigsies zemes mūžs mums īss.”
 
     Miljoni, šo dziesmu dziedot, nonāks moku vietā, jo Bībele nekur nemāca, ka Dievs visus apžēlos un pacietīs! 
 
Dievs cilvēkam ir devis laiku atgriezties.

     Mūsu civilizētā pasaule ir grēku samaitāta, un grēku alga ir nāve. Bet Dievs, būdams liels savā žēlastībā, sūtīja pasaulei Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai visi tie, kas uz Viņu tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Ir kāda jauka, cerību pilna vācu dziesma, kura tulkojumā skan tā:
     „Ak, draugs, ja tu zinātu, kā Jēzus tevi mīl, tu vēl šodien steigtos pie viņa!”
     Bet kāpēc vairākums šodien nesteidzas pie Jēzus? Parastākā atbilde ir: „Vēl jau nav nemaz tik ļauni! Vēl jau laika tik daudz, kad būšu pensijā, gan jau paspēšu.” Bet kāda dziesmiņa biedinoši saka: „Mūžības krastmalā daudzas laiviņas tiks sadragātas pret šo klinti: „laika vēl daudz”!”
     Izvērtēsim nopietni savu dzīvi, nelolosim veltas ilūzijas - gan jau viss būs labi! Ja nebūsim zemojušies mūsu Pestītāja, Jēzus Kristus priekšā, atzinuši un izsūdzējuši Viņam visus savus pagātnes un tagadnes, arī tēvu un tēvutēvu grēkus, tad dzīves gals būs mūžīga pazušana, vienalga, vai mēs tam ticam vai nē! Lietosim Dieva doto laiku savas dvēseles pestīšanai!
     Ir cilvēki, kuri saka: „Bet es jau tur nebūšu viens, tur būs daudzi.” Bet vai tas tavas ciešanas padarīs vieglākas? Piemēram, man sāp zobs. Es aizeju pie zobārsta un redzu, tur jau stāv liela rinda ļaužu, visiem sāp zobi. Bet vai manas sāpes tāpēc tiek atvieglotas? Nepieviļaties, Dievs neļaujas apsmieties, ko cilvēks sēj, to arī pļaus!
  
  Elles glezna

     Cilvēkam raksturīgi lielāko vērību savā dzīvē pievērst tieši fiziskajam stāvoklim. Mēs ļoti rūpējamies, lai laikus konstatētu kādus slimības simptomus. Šodien, kad medicīnas zinātne spērusi platu soli veselības aprūpē, mums tiek piedāvāta pilna ķermeņa diagnostika.
     Daudzi varbūt šo vārdu nesaprot. Tie, kam ir automašīnas un kuri apmeklē servisu, zina, ka automašīnai tiek noteikti defekti ar diagnostikas palīdzību. Gluži tāpat, diagnosticējot cilvēku, var noteikt viņa ķermeņa veselības stāvokli. Diemžēl nav vēl izgudrota aparatūra, kura varētu noteikt mūsu garīgo stāvokli - vai mēs ejam uz debesīm vai elli.
 
     Vai par dvēseles dzīvi mēs nemitīgi rūpējamies, vai pārbaudām tās garīgo stāvokli? Apustulis Pāvils korintiešu draudzei raksta, lai viņi pārbauda paši sevi. Tas nozīmē, ka mums ir iespējams Svēto rakstu gaismā pārbaudīt savu garīgo dzīvi un salīdzināt kāda tā izskatās Bībeles gaismā.
 
  Jēzus saka: „Un nebīstaties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstaties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē!” /Mat.10:28/
  Ir kāds, kurš rūpējas un gādā, lai cilvēkus nonestu moku vietā - tur kur viņš ir pats, un tas ir sātans!
  (turpinājums sekos) 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.