Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
14.06.2011 Autors: LNB

 Emīls Kremers

„Atvērtās acis”

3.turpinājums
Negantības grēku iemesli
Kāpēc cilvēki veic šos negantības grēkus, tā nokļūstot velna valgos. Kādi tam iemesli?
1. Cilvēks tiecas pēc laimes, fiziska vai materiāla labuma. Daudzreiz jokojot, vieglprātīgi it kā laiku kavējot. Slimībā meklē dziedināšanu, vēloties to iegūt par katru cenu, gatavs maksāt ar savu dvēseli un mūžīgo dzīvību.
2. Seni, veco laiku un senču ticējumi, parašas. Visbiežāk laukos – dēstot, stādot, pļaujot un citus svarīgus darbus darot. Nevēršas pie Dieva, bet rīkojas pēc māņticības.
3. Daudzi ir ārkārtīgi ziņkārīgi par savu likteni, grib paši to regulēt, neuzticoties Dievam. Daži meklē apslēptas lietas ar neatļautiem paņēmieniem, jo citādi nespēj tās atrast.
4. Ir ļaudis, kuri ar paša darbošanos, ar maģisku spēku palīdzību, bez grēku nožēlas un atgriešanos, bez Kristus krusta nopelna grib panākt pašatpestīšanu un kļūt svētlaimīgi. Šāda rīcība ārkārtīgi sekmē maldu mācību izplatīšanos.
Bet Gars saka skaidri, ka pēdējos laikos citi atkritīs no ticības, tādēļ, ka viņi paklausa maldu mācībām, kas nāk no dēmoniem. Jo maldu mācītāji ir nākuši pasaulē, kuri atklāti vai slēpti noliedz sātana realitāti un grēku, kā arī vajadzību pēc grēka piedošanas, un arī tiesu par grēku. (1. Tim. 4:1, Jāņa 4:1-3).
5. Vēl viens iemesls ir tas, ka daudzi draudzējas ar māņticīgiem ļaudīm, klausa visādiem pareģojumiem un tā nonāk viņu ietekmē. Neticība Dievam un pievēršanās sātanam noved ļaudis pie negantības grēkiem. (Jāņa 8:44 un 2. Kor.4:4).
Dēmonisko saistību izpausmes
1.   Uz cilvēka garu:
Galēja neticība, sirds nocietināšanās un turēšanās pretim Dieva Vārdam. Garīgs nejūtīgums un apstulbojums iepretī Dieva Garam un Viņa Vārdam. Vienaldzība pret savas dvēseles glābšanu. Nepilnīga atgriešanās bez īstas pestīšanas drošības un dvēseles miera. Nemitīgas šaubas par Dieva apsolījumu patiesīgumu un ticību Kristus asins glābjošajam spēkam, kas turpinās arī vēl pēc atgriešanās. Miega gars, lasot un klausoties Dieva Vārdu (Jes.29:10). Garīga paaugstināšanās un paštaisnība.
2.   Uz cilvēka dvēseli:
Nesamierinātība, izteikta stūrgalvība, ietiepība, šausmīgs spīts, gribas nespēks, sveša griba, atriebība, aprunāšana, neslavas celšana, pēkšņa iekaršanās, trakošana, strīdu gars ģimenē, skopulība, zagšanas kāre, Dieva zaimošana, kaislības, dzeršanas, netiklība, lādēšanās gars, grūtsirdība, depresija, dažādas mānijas, bezcerība un baiļu izjūta, murgi sapņos un mēnessērdzība, iekšējas balsis, māņu tēli, pašnāvību domas, sadisms, nevīžība, mantrausība.
 
 
3.   Uz cilvēka miesu:
Smagi nervu traucējumi, sirds spiešana, histēriski krampji, miesas stīvums, pamirums, krītamā kaite, vairāki nelaimes gadījumi ar nāves iestāšanos, negatīvas iedzimtības un slimības, kurām ārsti nerod izskaidrojumu, zobu griešana un ļaunu garu iemājošana. (Lūk. 8:2 un 9:42).
Ja visi šie cilvēki netiek atbrīvoti, tad mūžības skatījumā draud mūžīga pazušana. Drausmīgs gals – mūžīgi šķirts no Dieva, jo nāves saites nesarauj saites ar velnu. Mūžīgi šķirts no Jaunās Zemes un Jaunās Jeruzalemes. (Atkl. 21:8 un 22:15).
Ceļš uz pilnīgu brīvību
Sātana nolūks un viltība ir turēt cilvēku par visiem iepriekšminētajiem grēkiem nezināšanā. Tādēļ, lasot šo rakstu, lūdziet Dievu un pārbaudiet, lai skaidri zinātu, kādos valgos esiet sieti. Pār daudzām lietām sātans klāj aizmirstības plīvuru. Ja patiesi vēlamies kļūt brīvi un tīri Dieva priekšā, tad, lūdzot pēc skaidrības un gaismas, Dievs atklās visas mūsos paslēptās sātana lietas.
        Arī daudzus sludinātājus sātans savā viltībā ļoti bieži apstulbo, turēdams tos nezināšanā un bailēs sludināt par šīm lietām, tā atverot cilvēkiem acis.
        Visur, kur Dieva vīri par sātana darbiem runā skaidru, bezbailīgu un konkrētu valodu, tiek panākts, ka cilvēki sāk mosties un raisīties vaļā no dēmoniskām saistībām un visiem spēkiem meklē brīvību. Diemžēl neskaitāmi Dieva bērni pēc savas atgriešanās vēl nav tikuši brīvi no visiem velna valgiem, tāpēc savā garīgajā dzīvē netiek uz priekšu.
        Lai atgūtu savu brīvību, vispirms katram cilvēkam dziļi un nopietni visi negantības grēki jāatzīst, jānožēlo un Jēzus Kristus vārdā dēmoniem jāatsaka. Apustuļu darbos 26:18 rakstīts: „Viņu acis atdarīt, ka tie atgriežas no tumsības pie gaismas, un no velna varas pie Dieva, ka tie dabū grēka piedošanu un daļu pie tiem svētiem caur ticību uz Mani.”
        Cilvēkam skaidri un apzināti jāatsaka sātanam un visai tumsības varai (Jēk. 4:7), pilnīgi nododoties Tam Kungam, kļūstot par dzīvu liecinieku Dieva un cilvēku priekšā. Dvēseļu kopējam ir jāizšķir, kuri grēki cilvēkam jāizsūdz Dievam un jāatstāj, piemēram, aborti, slepkavības, laulības pārkāpšanas u.c. Aiz tiem nestāv dēmoniskas saistības.
        Kas attiecas uz tiem grēkiem, kas saistīti ar velnu, tie prasa piedzīvojuša dvēseļu kopēja palīdzību, jo tie visi pēc kārtas jānes gaismā, nosaucot tos vārdā (Jēk. 5:16). Lai iegūtu brīvību, obligāti jālikvidē viss, kas saistīts ar sātanu. Jāsadedzina burvības grāmatas (Ap.d. 19:18-19) un visi citi okultie priekšmeti.
        Jēzus saviem kalpiem devis pilnvaras Viņa Vārdā izdzīt velnus. (Mat. 10:1 un Marka 16:17).
        Jēzus apliecināja, ka Viņš caur Dieva Garu izdzen velnus (Mat. 12:29). Tas ir brīnišķīgs apsolījums, ko ticīgie sev var paņemt - Jēzus vārdā siet un tad pavēlēt dēmoniem mesties bezdibenī, un aizliegt griezties atpakaļ. (Lūk. 8; 31).
        Varu izdzīt ļaunos garus Jēzus nav devis tikai mācekļiem un apustuļiem, bet katram patiesam, dzīvam Dieva bērnam, kurš kā loceklis pieder pie Kristus miesas, ar kuru viņš ir krustā sists un augšāmcēlies jaunai dzīvei Kristū. Tā nav pieskaitāma Gara dāvanai, bet tā ir vara dota ticīgajiem. (Lūk. 10; 17).
        Dēmonu savažošana un atbrīvošana no saistībām nenotiek ar lūgšanu, jo ar lūgšanu velni neiziet. Velni no cilvēka ir jāizdzen.
        Dieva kalpiem veltīgi lūgt no Dieva to, ko Viņš nepārprotami jau ir pavēlējis. Lūgšanai ir sava vieta, izdzīšanai – sava. Marka 9:29 teikts: „…šī suga citādi nevar iziet, kā vien caur lūgšanu un gavēšanu.” Izņēmuma apstākļos to jāņem vērā.
        Jāmin, ka daudzos gadījumos nepietiek, ka cilvēks pārbauda tikai savu dzīvi. Viņa saistību cēlonis var būt meklējams viņa senčos. Tādā gadījumā saistītam Jēzus Kristus Vārdā jāsarauj katra dēmoniskā atkarība no senčiem, kura var nākt līdzi līdz trešai un ceturtai paaudzei.
 (Turpinājums sekos)JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.