Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
27.02.2013 Autors: LNB

 „DIEVA MĪLESTĪBAS VĒSTULE”

Liepājas Kristīgās misijas mācītājs Voldemārs Zveja

Sarakstīts Liepājā, 2012.gada aprīlī
 
(Nobeigums)
Iepriekšējā reizē lasījāt, ka Dievs grib mūs svētīt un nest uz Savām rokām. 
Viņš grib mūs vadīt ar savām acīm.
 
Vai mēs saprotam un apzināmies, ka Tā Kunga acis mūs nemitīgi vēro? „Tā Kunga acis vēro taisnos un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus.” /Ps.84;16/
Dāvids saka, lai saņemtu no Tā Kunga palīdzību, mums jābūt taisniem. Nekas nevar būt pretīgāks Tā Kunga acīs, kā netaisnība! 
„Jo Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas.” /2.Laika16;9/
 
Dievs cilvēkos meklē skaidru sirdi. Jēzus Kalna runā saka - sirds skaidros Dievs redz jau šajā dzīvē un arī nākamā to redzēs. Ja mēs savā dzīvē apzinātos, ka Viņa acis mūs vienmēr redz un vēro arī tad, kad mums liekas - neviens mūs neredz, mēs sev aiztaupītu daudzas bēdas. Mūsu uzvedība taptu daudz nopietnāka un nosvērtāka. Daudzas lietas, kuras mēs šodien it kā slepenībā darām, mēs nedarītu. Dieva acis vēro gan pasaules tautas kopumā, gan atsevišķus cilvēkus. „Tas Kungs raugās no debesīm, Viņš redz visus cilvēku bērnus.” /Ps.33;13/
 
Vai šie vārdi tevi biedē vai iepriecina? Šodien cilvēks dara daudzas tādas lietas, par kurām labprāt vēlētos, lai tās nekad nenāktu gaismā. Jēzus saka - nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā. Daudzi maldās uzskatīdami, sak, ja jau neviens nav redzējis, tad viss tā arī paliks apslēpts. Kaut mēs beidzot saprastu, ka mēs nekad un nekur nevaram paslēpties no Mūžīgā Dieva acīm! 

Dāvids saka: „Tā Kunga acis mūs redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” /Ps.139;16/
Un tālāk Dāvids turpina: „Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp es lai bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur!” /Ps.139;7-8/
 
Vai šie vārdi neliecina par to, ka mēs, cilvēki, atrodamies Lielā Dieva nemitīgā uzraudzībā, vai tas mums patīk, vai nē. Tie mums atgādina, lai savus darbus un soļus apsveram uzmanīgi. Par visu mums kādreiz būs jānorēķinās.
 
Viņš grib mūs darīt laimīgus.

Kas vajadzīgs, lai cilvēks šajā pasaulē justos laimīgs? Mēs noteikti saņemtu neskaitāmas atbildes, jo laimes kritēriji cilvēkos ir ļoti atšķirīgi. Lai cilvēks kļūtu patiesi laimīgs, ir svarīgi no kāda skatu punkta viņš uz dzīvi skatās. Apustulis Pāvils korintiešu draudzei uzsver ļoti nopietnu patiesību: „Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs.” /2.Kor.4;18/
 
Uz ko tu, mīļais lasītāj, esi orientēts - uz redzamo vai neredzamo? Pasaulē ir lielas vertības, un cilvēki tām pievērš ļoti lielu nozīmi, aizmirsdami, ka tās ir pārejošas, zūdošas. Bet ir tādas vērtības, par kurām cilvēki daudz nedomā. Tās galu galā izrādīsies noteicošākās mūžīgajā dzīvē.
 
Ir kāda dziesma, kurā par laimi teikts šādi:
 
„Kāds prieks, kāda laime tā būt pestītam,
Kūst rūpes, žūst asaras man laimīgam.
Vairs apziņa nemoka, skaidra nu tā,
Mans bērns tik caur Tevi vien to panāca.”

Reiz, pēc dievkalpojuma, pie mācītāja Vilhelma Buša pienāca jauna sieviete un vaicāja: „Mācītāj, vai jūs varat noņemt vainas apziņu?” 
Vai esi piedzīvojis, ko nozīmē, ka sirdsapziņa mūs apsūdz un spēcīgi ierunājas? Neklausi ekstrasensiem, kuri apsola atbrīvot no aptraipītas sirdsapziņas! Notiek pretējais. Cilvēks, vēršoties pēc palīdzības pie tā saucamiem tautas dziedniekiem, nonāk vēl dziļākās saistībās un velna valgos. 
 
Bet kur tad mums ar savu vainas apziņu iet? Pravietis Jesaja dod skaidru atbildi: „Visu pasaules visumu taču ir radījusi Mana roka, un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv,” - saka Tas Kungs. ”Bet Es uzlūkoju nabagu, un, kam sagrauzts gars un kas Manu vārdu bīstas.” /Jes.66;2/
 
Rūgti maldās tie, kuri uzskata, ka visa laime slēpjas bagātībā un labklājībā. Runājot ar Vakareiropas bagāto valstu iedzīvotājiem, izrādās, ka tas nebūt nav tā. Pie tam tieši bagātība un labklājība ved cilvēkus prom no Dieva, tie varot iztikt arī bez Viņa.
 
Par laimi ļoti skaisti izsakās Dāvids: „Turies tālu no ļauna un dari labu, tad tu pastāvēsi mūžīgi. Jo Tas Kungs mīl taisnu tiesu, un savus ticīgos neatstāj postā, tos nemitīgi aprūpēdams. Bet kas atkrīt, tiek izdeldēti uz mūžiem, un bezdievīgo dzimums iznīkst.” /Ps.37;27-28/
 
Šie vārdi mūs nostāda izvēles priekšā - vai nu mēs par savu dzīvi rūpēsimies paši, vai ļausim, lai Lielais Mūžīgais Dievs vada un kārto mūsu gaitas! 

Cilvēks tiešām šodien var turēties tālu no ļauna, un tas ir ļoti svarīgi. Jēzus Kristus Kalna runā, Mateja 5. nodaļā, kā “svētīgi” tiek minēti virkne ļaužu. Dabīgi, ka pasaulei šie kritēriji nav pieņemami. 
 
Ko nozīmē svētīgs cilvēks? Tas ir laimīgs, un laimīgs savukārt ir arī svētīgs. Apustulis Pāvils korintiešu draudzei ir uzrakstījis mīlestības Augsto dziesmu. Visi tur minētie apzīmējumi attiecas uz garīgām, neredzamām vērtībām.
 
Ir svarīgi, kādas mantas mēs šai pasaulē krājam un kam pievēršam vislielāko nozīmi, kam savā dzīvē ierādām prioritāti. Par sirds skaidrajiem cilvēki šodien izsakās izsmejoši, uzskatīdami tos par naiviem. Mūžībā izrādīsies, ka sirdsskaidrība būs viena no vislielākajām vērtībām. Tāpat miera nesēji pasaulē tiek uzskatīti par nederīgiem, bet Jēzus šos ļaudis nosauc par Dieva bērniem. 
 
Dieva mīlestība nekad nemainās. Mūsu grēki nespēj apslāpēt Viņa beznosacījuma mīlestību. Tas pats attiecas uz žēlsirdīgajiem, par kuriem pasaule šodien nedod ne grasi un uzskata tos par mīkstiem. Pēcgalā tie arī paši no Tā Kunga dabūs žēlastību.

Nobeigumā vēlos jums jautāt, vai Dieva mīlestības vēstule skar un ietekmē arī mūsu dzīvi? Vai mums adresēto vēstuli regulāri lasām? Jeb tikai dažkārt svētdienās un dzīves sarežģījumos? 
Nožēlojami ir tie cilvēki, kuri pie Dieva griežas tikai bēdās un pārbaudījumos. Dabīgi, ka daudzas lietas šajā vēstulē paliks nesaprotamas, uz daudziem jautājumiem atbildi šodien nesaņemsim. Dziesminieks dzied, ka ir lietas, kuras mums šodien ir grūtas, bet Tur mums tās būs saprotamas. Ja mēs visu varētu šai dzīvē saprast un izskaidrot, tad jau Viņš nebūtu Dievs! Mums jāapmierinās ar apziņu, ka ja mēs zinām, kur spert nākamo soli, par tālāko gādās Dievs!
 
Novēlu visiem savā dzīvē krāt tās vērtības, kuras nodrošina mūžīgo dzīvošanu. Atcerēsimies Meistara vārdus: „Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū un, kas meklē, atrod un tam, kas klaudzina, taps atvērts.” /Mat.7;7-8/
 
Novēlu jums būt lūdzējiem un meklētājiem!


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.